ingeba

Zer da INGEBA?

Andres Urdaneta Euskal Geografi Elkargoa (INGEBA)  irabazi asmorik gabeko kultur eta ikerketa elkarte bat da, eta honako helburu hauek ditu:

a) Geografiaren aurrerapen zientifikoa eta teknikoa bultzatzea, horretarako Geografia esparruan eta kideko zientzietan, bereziki ingurumenarekin zerikusia dutenetan, ikerketa oinarrizkoa eta aplikatua erabiliz.

b) Geografiaren eta kideko gaien zabalkundea sustatzea.

c) Geografia esparruan diharduten profesionalen eta ikertzaileen arteko batasuna sustatzea, hala nola haien artean informazioa zabaltzea bai geografiaren garapen eta eboluzioari buruz, bai eta haren aplikazio teknikei buruz ere.

Helburu horiek lortzeko, besteak beste, ezarritako legezko baldintzak aldez aurretik bete ondoren, honako hauek egingo dira:

Jarduerak:

a) Ahalik eta ikerketa onena, geografi zientziaren azken orientazioen arabera.

b) Espezialistak prestatzea, Euskal Herriak behar dituen geografi lanak egin ahal izan ditzaten.

c) Publikoari eta, oro har, zale guztiei zuzendutako dibulgazio lana, betiere seriotasunari eta sakontasunari eutsiz.

d) LURRALDE: ikerketa eta espazioa urtekariaren argitarapena.

e) Interes geografikoa duten informazioak zabaltzea elkartekideen artean.

f) Ikastaroak, hitzaldiak, txangoak eta Geografia Zientziekin zerikusia duten mota guztietako jarduerak antolatzea.

g) Geografian eta kideko gaietan espezializatutako liburutegi bat antolatzea.

h) Esku hartzea nazioartean eta nazioan bertan antolatutako jarduera zientifikoetan.

Historia

Andres Urdaneta Euskal Geografi Elkargoa (INGEBA) 1977an sortu zuten Geografiarekin zerikusia zuten hainbat lagunek. Javier Gomez Piñeiro, Iñigo Agirre eta Jose Luis Orella izan ziren hartako lehendabiziko buruak.

Hasierako urteetan, garai hartako Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalaren gizarte ekintza bat izan zen; izan ere, bere lehendabiziko egoitza soziala utzi zion (San Martzial kalea, 13,4-C).

Sede de ingeba en la calle San Marcial de San Sebastián    Sede de INGEBA, calle Prim 28 bajo.

Sedes en las calles S. Marcial (izda) y Prim (dcha)

Lehen fase hori bukatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak diru laguntza bat eman zuen Liburutegia mantentzeko. Gainera, elkargoak egun duen lokala Gipuzkoako Diputazioak utzitakoa da (Prim kalea 28, behegaina, eskuinaldea). Beste erakunde batzuek ere, besteak beste Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoa Donostia Kutxak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zenbait sailek, noizean behin diru laguntzak ematen dizkiote ikerketa programak eta beste hainbat jarduera egiteko.

2006ko martxoan INGEBAk beste lokal batera aldatu du bere egoitza: Mandasko dukea, 42. zenb.

2008ko ekainean Ingeba Prim kalea 28.eko bere egoitza ohira itzultzen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren beste lagapen bati esker.

 

Para saber más:

Memoria 1977-2014 (PDF)

¿Que es INGEBA?

La Sociedad Instituto Geográfico Vasco "Andrés de Urdaneta" - Euskal Geografi Elkargoa (INGEBA), es una asociación cultural y de investigación, sin ánimo de lucro, cuyos fines son:

a) Favorecer el progreso científico y técnico de la Geografía, mediante la investigación básica y aplicada en el campo de la Geografía y ciencias afines, en especial aquellas relacionadas con el medio ambiente..

b) Promover la divulgación de la Geografía y materias afines.

c) Promover la unión entre profesionales y estudiosos de la Geografía, así como difundir entre ellos información sobre el desarrollo y evolución de la misma y sus técnicas de aplicación.

Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, entre otras, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos, las siguientes actividades:

Actividades

a) Investigación lo más perfeccionada posible, de acuerdo con la últimas orientaciones de la ciencia geográfica.

b) Preparación de especialistas que puedan y sepan enfrentarse con los trabajos geográficos que precise Euskal Herria.

c) Divulgación hacia el público y aficionados en general, pero dentro de una línea de seriedad y profundidad.

d) Publicación del anuario LURRALDE : investigación y espacio.

e) Comunicación de informaciones de interés geográfico entre sus asociados.

f) Organización de cursos, conferencias, excursiones y topo tipo de actividades relacionadas con la Ciencias Geográfica.

g) Organización de una biblioteca especializada en Geografía y temas afines.

h) Participación en las actividades científicas internacionales y nacionales.

Historia

El Instituto Geográfico Vasco "Andrés de Urdaneta" Euskal Geografi Elkargoa (INGEBA) fue fundado en el año 1977 por un grupo de personas relacionadas con la Geografía. Sus primeros directivos fueron Javier Gómez Piñeiro, Inigo Agirre y José Luis Orella.

Durante los primeros años fue obra social de la entonces "Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián", que cedió su primera sede social (calle San Marcial n. 13 4º C).

Terminada esta primera fase, el departamento de Cultura de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa concede una subvención destinada al mantenimiento de la Biblioteca y otra para el mantenimiento de esta página Web. También la Diputación de Gipuzkoa cedió el segundo local social de la entidad (Calle Prim 28 entresuelo derecha). Otras instituciones como el Gobierno Vasco, la Caja de Ahorros Gipuzkoa-San Sebastián y otros departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa conceden puntualmente apoyo económico para la realización de diversos programas de investigación y otras actividades.

En marzo de 2006 INGEBA traslada provisionalmente su sede a un local del Paseo del Duque de Mandas n. 42.

Sede de ingeba durante dos años en el  Paseo Duque de Mandas

En junio de 2008 vuelve a su antigua sede de la calle Prim, 28 gracias a una nueva cesión realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Andrés de Urdaneta es el personaje elegido por los fundadores del Instituto Geográfico Vasco - Euskal Geografi Eklargoa (ingeba) para acompañar a la denominación de la entidad.

Presentacion de INGEBA en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian (el 8 de junio de 1977). De izquierda a derecha: Iñaki Linazasoro, Iñigo Agirre, Javier Gomez Piñeiro, Asuncion Urzainki y Jose Luis Orella

Presentacion de INGEBA en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian (el 8 de junio de 1977). De izquierda a derecha: Iñaki Linazasoro, Iñigo Agirre, Javier Gomez Piñeiro, Asuncion Urzainki y Jose Luis Orella

INGEBAren aurkezpena Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalaren Kultur Aretoan (1977ko ekainaren 8an). Ezkerretik eskuinera: Iñaki Linazasoro, Iñigo Agirre, Javier Gomez Piñeiro, Asuncion Urzainki eta Jose Luis Orella